Forum

59 - 128, § 1, Ал
 
Notifications
Clear all
59 - 128, § 1, Ал
59 - 128, § 1, Ал
Gruppe: Registriert
Beigetreten: 2021-10-27
New Member

Über mich

94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. 254, ал. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като се смята, че данъкът е включен в цената на вещта. 2. компетентните органи на държавата членка, където данъкът е дължим - когато лицето е установено на територията на страната, а данъкът за доставката е дължим в друга държава членка. Чл. 128. Когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. 1) Когато за извършената услуга от данъчно задължено лице, което действа от името на друго данъчно задължено лице, е договорено възнаграждение във връзка с продажбата на ваучера, е налице облагаема доставка на услуга. 3. ваучерите за храна, издадени от лице, получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл.  
124. Корекциите се извършват след издаване на разрешение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите с подаване на нова декларация и отчетни регистри за съответния период в 14-дневен срок от получаване на разрешението. 125, дамски костюми ал. 1 и отчетни регистри по чл. 3) Лицето по чл. 1. разпоредбите на чл. 2) Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. 4 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. 1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. 5 регистрираното лице подава една справка-декларация за данъчния период, включваща доставките, извършени от лицето до датата на дерегистрацията, включително доставките, извършени след датата на последващата регистрация. 1 подава и VIES-декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл.  
Отчетът за извършените през данъчния период покупки по ал. Отчет за извършените продажби или покупки при специален ред на облагане (Загл. 7 се подава по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася. 87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание се определят с наредбата по ал. 16. Редът за избор и отказ от него, изискванията към лицата, избрали да ползват такъв софтуер, към производителите/разпространителите му и към софтуера се определят с наредбата по ал. 3) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му. 1 от компетентния съд преведеният данък по проданта/продажбата се възстановява по ред, определен с правилника за прилагане на закона. 1 се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.  
За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. 2) Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило многоцелеви ваучер като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, е доставка. Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. 3) За дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация. 3 размерът на данъчната основа за полученото авансово плащане е равен на размера на данъчната основа на доставката с по-ранна дата. 1, а данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т. При определяне на данъчната основа чл.  
  
Ако искате да видите повече информация за близки хора евтини посетете нашия собствен уеб сайт.

Beruf

adviceprices.news
Soziale Netzwerke
Mitgliedsaktivität
0
Forumsbeiträge
0
Themen
0
Fragen
0
Antworten
0
Kommentare zur Frage
0
Gefällt
0
Erhaltene Likes
0/10
Rang
0
Blog-Beiträge
0
Blog-Kommentare
Share: